Skip to main content

8 Courses

Модел на училищно самооценяване
Оценка на училищните политики
Preview Course

Teacher: Center for Educational Initiatives

Модел на училищно самооценяване


Моделът на учещо се училище е представен в три отделни компонента. 

1. Описание на модела - представяне, измерения, прилагане, интерпретация на резултатите. 

2. Въпросник за самооценка на училищните екипи - за учители и директори.

3. Библиотека с добри практики

Запознайте се с теоретичното описание на модела на учещо се училище и попълнете въпросника. За да се постигне по-всеобхватна картина, е препоръчително в рамките на едно училище въпросниците да се попълват от представители на:

- училищното ръководство (директори, зам. директори)

- главни учители

- председатели на МО

- начални учители

- учители от разлини предметни области

След попълването на въпросниците, всеки участник ще има достъп до файла за интерпретация на резултатите, а директорът ще получи обобщен доклад с резултатите на всички участници от екипа на съответното училище.

В библиотеката с добри практики ще откриете примери от различни учещи се училища в България, Италия, Испания и Турция. Ако резултатът на Вашият екип е висок в поне едно от измеренията на модела, ще бъдете поканени да споделите своя добра практика, за да демонстрирате твърденията си и за да споделите опита си със свои колеги от други училища. 

Приятна работа!

Екипът на проект "Учещи се училища" 

 • (4)
 • Стъпка 1: Споделена визия
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 1: Споделена визия

  Целият персонал на училището участва в създаването, притежаването и прилагането на споделена визия; отговорността се разпределя така, че персоналът да е мотивиран да се учи за постигане на това, за което са отговорни.

 • (0)
 • Стъпка 2: Създаване и подкрепа на възможности за непрекъснато обучение за целия персонал
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 2: Създаване и подкрепа на възможности за непрекъснато обучение за целия персонал

  Обучението се планира и се предоставят възможности за непрекъснато професионално израстване.

 • (0)
 • Стъпка 3: Насърчаване на екипно обучение и сътрудничество при персонала
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 3: Насърчаване на екипно обучение и сътрудничество при персонала

  От учителите и училищния персонал се очаква да учат заедно и да работят заедно; сътрудничеството се оценява от възприетата култура и се възнаграждава.

 • (0)
 • Стъпка 5: Внедряване на системи за събиране и обмен на познания за учене
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 5: Внедряване на системи за събиране и обмен на познания за учене

  В училището се създават и интегрират системи, също такива базирани на технологии, за споделяне на обучението; осигурен е достъп; системите се поддържат

 • (0)
 • Стъпка 4: Установяване на култура на проучване, иновации и изследване
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 4: Установяване на култура на проучване, иновации и изследване

  Всички членове на училището придобиват продуктивни умения за разсъждение, за да изразят своите възгледи и способност да слушат и да се интересуват от мненията на другите; културата се променя, за да възприема въпроси, обратна връзка и експериментиране.

 • (0)
 • Стъпка 6: Обучение с и от външната среда и по-мащабна система за обучение
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 6: Обучение с и от външната среда и по-мащабна система за обучение

  Училището е отворена система, приветстваща подходи от потенциални външни сътрудници.

 • (0)
 • Стъпка 7: Създаване на модели и разширяване на лидерството в обучението
  Оценка на училищните политики
  Preview Course

  Оценка на училищните политики

  Стъпка 7: Създаване на модели и разширяване на лидерството в обучението

  Ръководството в училището използва ученето стратегически за постигане на по-добри резултати и иновации

 • (0)