Прескочи на основното съдържание

Моделът на учещото училище: представяне, измерения, прилагане

Преглеждане

1. Преосмисляне на модела на М. Кулс и Л. Стол въз основа на резултатите от изследването за България, Италия, Испания и Турция по проект ”Учещи училища”

Всички разбираме, че е необходимо да подготвим децата за едно различно бъдеще. Това налага един различен поглед към промените в образователните институции. Особено подходяща за целта е концепцията за учещата организация, на която искаме да вдъхнем нов живот, като стъпим на досегашните проучвания и ги надградим с нови данни и актуален контекст.

Необходими са по-задълбочени знания за това как съвременните училища могат да се развиват като учещи организации и как да бъдат подпомогнати в този процес. Време е да приложим в образователната система успешните концепции за учещи организации, които се използват от бизнеса и индустрията. Учещите училища се разглеждат като "идеалния тип организация за справяне с променящата се външна среда, за улесняване на организационните промени, иновациите и подобренията в постиженията при обучението на учениците както и достигането на други желани цели". 

В рамките на проекта е разработен инструмент за измерване на училището като учеща организация, който се основава на модела на Марко Кулс и Луис Стол "Какво превръща училището в учеща организация?", публикуван през 2016 г. и в който са идентифицирани следните седем измерения: 

ФИГУРА 1 – Училището като модел за учеща организация. Източник: Kools and Stoll (What Makes a School a Learning Organisation?, 2016), “What Makes a School a Learning Organisation?”, OECD Education Working Papers, No. 137, OECD Publishing, Paris


Изследването и анализът на най-добрите практики, проведени в рамките на проекта „Учещи училища“ в България, Италия, Испания и Турция, представят начините по които училищата на практика се учат, а предложеният модел отчита тези констатации и ги превръща в конкретни показатели и измерители.

В изследването също така се установява, че за разгледаните училища, концепцията за учеща организация има много нива и може да бъде определена като „органична“. Тя поставя училището в рамките на общността и на външната среда, разглеждайки начините за управление на знанието като сложни взаимовръзки между четирите нива: индивидуално; екипно, организационно и системно. Седемте различни, но взаимосвързани измерения на модела, могат да бъдат разгледани на всяко едно от тези нива:

На индивидуално ниво

1. Създаване на възможности за непрекъснато обучение.

2. Насърчаване на изследването, диалога и иновациите.

На ниво екип/група

3. Насърчаване на сътрудничеството и екипното обучение.

На организационно ниво

4. Създаване вътрешни системи за споделяне на знание.

5. Насърчаване участието на колектива за изграждане на споделена визия. 

6. Осигуряване на стратегическо лидерство. 

На системно ниво

7. Свързване на училището със заобикалящата го общност. 


В тази перспектива училището като учеща организация следва да се разглежда по холистичен начин: училището като организация, в която хората имат обща визия, усещат и интерпретират променящата се среда и генерират нови познания, които от своя страна използват, за да създават иновации в образованието. Това означава: 

- разработване на споделени цели; 

- създаване на среда за съвместно преподаване и учене; 

- насърчаване на инициативите и поемането на отговорност; 

- внедряване на система за управление на средно ниво; 

- регулярен преглед на всички аспекти, свързани с и оказващи влияние върху работата на училището;

- признаване и подкрепа на добрата работа; 

- предоставяне на възможности за продължаващо професионално развитие.

Освен това трябва да се вземе предвид ролята на образователните институции, формални и неформални, които си сътрудничат с училището. Добавянето на понятието за общност внася „сърце“ в концепцията за учещата организация. Етиката на междуличностната грижа е централна за идеята за училищната общност (виж. Giles and Hargreaves, 2006), оказваща влияние върху живота на учители, ученици и училищни ръководители. Общността набляга на взаимно подкрепящите се отношения и развива споделени норми и ценности. 

Градивните елементи за училището като учеща организация, са следните:

Цялостната концепция за училището като учеща организация трябва да вземе предвид четири перспективи:

Перспектива на системното мислене – концептуалният крайъгълен камък на учещата организация е отворена система, която е свързана и взаимодейства със среда. Организацията е в състояние да разглежда и открива промени, да реагира на същите, за да възстанови равновесието (виж. O’Connor и McDermott, 1997). Отворената система има капацитет за адаптация, позволяващ създаването на алтернативни бъдещи възможности. Това се постига чрез учене в екип, споделена визия и системно мислене. Системно мислене позволява на организацията да анализира по-голямата картина, с нейните вътрешни и външни взаимовръзки. 

Перспектива на ученето – тук фокусът е върху обучението на ниво организация и на ниво екип. Обучението е необходимо за всички нива в организацията. Социалното взаимодействие, контекстът и споделените когнитивни схеми за учене и създаване на познания са важни. Някои изследователи описват учещата се организация като „организация, която улеснява обучението на всички свои членове и непрекъснато се трансформира“. (виж. Pedler, Boydell, Burgoyne). 

Стратегическа перспектива – тук се набляга на стратегията, необходима за развитие на основните образователни умения и компетенции за настоящето и бъдещето. Капацитетът за учене трябва да бъде създаден чрез разбиране на необходимите стратегически вътрешни задвижващи сили. Тази перспектива поставя на преден план търсенето на нови идеи чрез проучване и тяхното прилагане.

Интегративна перспектива – тук са включени всички други перспективи: обща визия на индивидуално и организационно ниво, и интеграция на училището в общността, в която то функционира. Тази перспектива също изследва връзката с други променливи, като резултати на учениците или благосъстоянието на персонала. Споделянето на добри практики може да вдъхнови и подпомогне други училища в техните усилия за промяна или въвеждана на иновация. 

Най-общо характеристиките на учещите училища могат да бъдат представени по следния начин: 
Различията в образователните системи в отделните държави, политическият климат на местно, регионално и национално ниво оказват своето влияние. Училището може да се трансформира самостоятелно в учеща организация като учителите и училищните ръководители се нуждаят от подкрепа и от подходящи условия, за да направят тази трансформация. От съществено значение в този процес са отделянето на време, ресурси, обучения и сътрудничество с различни организации. В някои страни училищата и техните директори имат значителна свобода на преценка по отношение на ресурсите, докато в други - училищните настоятелства, местните или по-високи нива на управление, играят по-важна, а понякога и ограничаваща роля.

Училищата не са равнопоставени по отношение на своите ресурси и капацитета да ги използват ефективно. Необходими са секторни политики и създаването на специализирани звена за квалификацията на педагогическия персонал, които са чувствителни към местните и училищните различия, и които да подкрепят развитието на училищата като учещи организации.

Учещото училище изисква от учителите да бъдат отворени към различните начини на мислене и взаимоотношения. Всяка промяна изисква време, убеждение и усилие.